how to write process essay ielts freeessaywriter how to write address in english cv

Regulamin Nagrody Literackiej im. Juliana Tuwima § 1. • Nagroda Literacka im. Juliana Tuwima, zwana dalej Nagrodą, nawiązuje do przedwojennej tradycji honorowania przez miasto Łódź wybitnych twórców współczesnej literatury polskiej. • Nagrodę – ufundowaną przez Urząd Miasta Łodzi – przyznaje Dom Literatury w Łodzi, zwany dalej Organizatorem. • Nagroda jest przyznawana żyjącej pisarce lub pisarzowi polskiemu za twórczość literacką o wysokich walorach artystycznych – w rozumieniu dzieła lub kilku dzieł. Twórczość Laureata Nagrody powinna otwierać nowe obszary dialogu oraz charakteryzować się ambicją diagnozowania i zmieniania rzeczywistości, wrażliwością społeczną i humanistyczną. • W danym roku kalendarzowym Nagroda może być przyznana osobie wyłonionej w głosowaniu złożonym z trzech etapów: Etap 1. Zgłaszanie kandydatur – kandydatury są zgłaszane przez członków Kapituły (w liczbie pięciu kandydatur na każdego członka Kapituły). Na ich podstawie powstaje lista nominowanych.do Nagrody. Lista ta nie jest upubliczniana. Etap II. Nominacje do Nagrody są wyłaniane spośród zgłoszonych kandydatur przez Kapitułę, która w głosowaniu niejawnym wskazuje trzech autorów nominowanych do Nagrody (tzw. nominacje finałowe), przekazując swoje typy Domowi Literatury w Łodzi w celu ich publicznej prezentacji. Etap III. Wybór Laureata następuje w głosowaniu niejawnym Kapituły, którego werdykt zostanie ogłoszony w dniu wręczenia nagrody. • Nagroda wynosi 50 000 zł. Do Nagrody dołączona jest statuetka i dyplom. § 2. • Organizator powołuje Sekretarza Nagrody, do którego należy przygotowywanie merytoryczne i zabezpieczenie organizacyjne wszystkich czynności związanych z przyznaniem Nagrody, a w szczególności: 1) stały kontakt z członkami Kapituły, w tym powiadamianie ich o terminach spotkań i porządku obrad, organizowanie obrad i pełnienie wszelkich czynności wykonawczych wynikających z bieżących prac Kapituły i podejmowanych przez nią decyzji; 2) zlecenie i nadzorowanie prac związanych z uroczystą galą wręczenia Nagrody, oprawą graficzną (statuetka, dyplom, logo, druki) i stroną internetową; 3) konsultowanie prac związanych z Organizatorem oraz informowanie o ich przebiegu. § 3. • Laureatkę lub Laureata Nagrody wyłania pięcioosobowa Kapituła złożona z wybitnych przedstawicieli środowiska pisarskiego, krytycznoliterackiego i literaturoznawczego, w tym przynajmniej jednego przedstawiciela środowiska łódzkiego. Członkiem Kapituły z prawem głosu jest także Sekretarz Nagrody. • Sekretarza Nagrody powołuje Organizator. • Członków Kapituły, w tym jej Przewodniczącego, powołuje Organizator na dwuletnią kadencję, która może ulec przedłużeniu. Po upływie kadencji Przewodniczący zostaje na kolejne dwa lata zwykłym członkiem Kapituły, służąc jej doświadczeniem wyniesionym z pracy w poprzednich latach. § 4. • Aby w wyniku oceny merytorycznej twórczości kandydatów dokonać wyboru Laureatki lub Laureata, Kapituła obraduje przynajmniej na 30 dni przed uroczystością wręczenia Nagrody, najpóźniej zaś w dniu wręczenia Nagrody. Nazwisko Laureatki lub Laureata zostaje ogłoszone podczas gali. Rozstrzygnięcie Kapituły jest ostateczne. • Kapituła podejmuje decyzje w formie uchwał, bezwzględną większością głosów. Dla podjęcia uchwały wymagany jest udział w głosowaniu wszystkich członków Kapituły, którzy są zobowiązani do akceptacji wyników głosowania. • W posiedzeniach Kapituły uczestniczy Sekretarz Nagrody, który koordynuje i protokołuje obrady. • Uczestników posiedzeń Kapituły obowiązuje poufność w kwestiach dotyczących przebiegu obrad i podejmowanych uchwał. • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem Kapituła podejmuje decyzje według własnego uznania, kierując się zasadami słuszności i dobrem społecznym oraz charakterem Nagrody. § 5. • Wręczanie Nagrody odbywa się w Łodzi podczas uroczystej gali kończącej Festiwal Puls Literatury. • Laureatka lub Laureat, zgadzając się na przyjęcie Nagrody, wyraża tym samym zgodę na bezpłatne wykorzystanie swoich utworów bądź ich fragmentów podczas gali wręczenia Nagrody i w materiałach promujących Nagrodę.