create your own site for free


REGULAMIN

Nagrody Literackiej im. Juliana Tuwima

Regulamin Łódzkiej Nagrody Literackiej im. Juliana Tuwima § 1. 1. Nagroda Literacka im. Juliana Tuwima, zwana dalej Nagrodą, nawiązuje do przedwojennej tradycji honorowania przez miasto Łódź wybitnych twórców współczesnej literatury polskiej. 2. Nagrodę przyznaje Dom Literatury w Łodzi, zwany dalej Organizatorem. 3. Nagroda jest przyznawana żyjącej pisarce lub pisarzowi polskiemu za twórczość literacką o wysokich walorach artystycznych – w rozumieniu dzieła lub kilku dzieł. Twórczość Laureata Nagrody powinna otwierać nowe obszary dialogu oraz charakteryzować się ambicją diagnozowania i zmieniania rzeczywistości, wrażliwością społeczną i humanistyczną. 4. W danym roku kalendarzowym Nagroda może być przyznana osobie wyłonionej w głosowaniu złożonym z trzech etapów: Etap 1. Zgłaszania kandydatur dokonują członkowie Kapituły (w liczbie trzech kandydatur na każdego członka Kapituły). Swoje kandydatury mogą także zgłaszać organizacje pozarządowe związane z sektorem kultury, dziennikarze, przedstawiciele środowiska akademickiego i artystycznego oraz osoby publiczne działające na rzecz kultury. Lista tych kandydatur zostanie zaprezentowana członkom Kapituły. Etap II. Nominacje do Nagrody są wyłaniane na podstawie zgłoszonych kandydatur przez Kapitułę, która w głosowaniu niejawnym wskazuje maksymalnie pięć nominacji i przekazuje je Domowi Literatury w Łodzi w celu ich publicznej prezentacji. Dom Literatury organizuje dodatkowo konkurs dla publiczności na najciekawsze uzasadnienie swojego faworyta do Nagrody – autorzy wybranych propozycji będą mogli zaprezentować swoje uzasadnienia podczas Gali Nagrody. Etap III. Wybór Laureata następuje w głosowaniu niejawnym Kapituły, którego werdykt zostanie ogłoszony w dniu wręczenia nagrody. 5. Nagroda wynosi 50 000 zł. Do Nagrody dołączona jest statuetka i dyplom. § 2. 1. Organizator powołuje Sekretarza Nagrody, do którego należy przygotowywanie merytoryczne i zabezpieczenie organizacyjne wszystkich czynności związanych z przyznaniem Nagrody, a w szczególności: 1) stały kontakt z członkami Kapituły, w tym powiadamianie ich o terminach spotkań i porządku obrad, organizowanie obrad i pełnienie wszelkich czynności wykonawczych wynikających z bieżących prac Kapituły i podejmowanych przez nią decyzji; 2) zlecenie i nadzorowanie prac związanych z uroczystą galą wręczenia Nagrody, oprawą graficzną (statuetka, dyplom, logo, druki) i stroną internetową; 3) konsultowanie prac związanych z Organizatorem oraz informowanie o ich przebiegu. § 3. 1. Laureatkę lub Laureata Nagrody wyłania pięcioosobowa Kapituła złożona z wybitnych przedstawicieli środowiska pisarskiego, krytycznoliterackiego i literaturoznawczego, w tym przynajmniej jednego przedstawiciela środowiska łódzkiego. Członkiem Kapituły z prawem głosu może zostać Sekretarz Nagrody. 2. Sekretarza Nagrody powołuje Organizator. 3. Członków Kapituły, w tym jej Przewodniczącego, powołuje Organizator na dwuletnią kadencję. Po upływie kadencji Przewodniczący zostaje na kolejne dwa lata zwykłym członkiem Kapituły, służąc jej doświadczeniem wyniesionym z pracy w poprzednich latach. § 4. 1. Jedynymi podmiotami upoważnionymi do zgłaszania kandydatów do Nagrody są członkowie Kapituły, którzy zgłaszają swoje propozycje Sekretarzowi Nagrody. 2. Sekretarz Nagrody sporządza listę kandydatów i rozsyła ją do wszystkich członków Kapituły. Lista kandydatów nie podlega upublicznieniu, aż do momentu wyłonienia nominacji. § 5. 1. Aby w wyniku oceny merytorycznej twórczości kandydatów dokonać wyboru Laureatki lub Laureata, Kapituła obraduje przynajmniej na 30 dni przed uroczystością wręczenia Nagrody, najpóźniej zaś w dniu wręczenia Nagrody. Jego Laureatki lub Laureata zostanie ogłoszone podczas gali. Rozstrzygnięcie Kapituły jest ostateczne. 2. Kapituła podejmuje decyzje w formie uchwał, bezwzględną większością głosów. Dla podjęcia uchwały wymagany jest udział w głosowaniu wszystkich członków Kapituły, którzy są zobowiązani do akceptacji wyników głosowania. 3. W posiedzeniach Kapituły uczestniczy Sekretarz Nagrody, który koordynuje i protokołuje obrady. 4. Ostateczny werdykt Kapituły zawiera pisemne uzasadnienie. 5. Uczestników posiedzeń Kapituły obowiązuje poufność w kwestiach dotyczących przebiegu obrad i podejmowanych uchwał. 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem Kapituła podejmuje decyzje według własnego uznania, kierując się zasadami słuszności i dobrem społecznym oraz charakterem Nagrody. § 6. 1. Wręczanie Nagrody odbywa się w Łodzi podczas uroczystej gali kończącej Festiwal Puls Literatury. 2. Laureatka lub Laureat, zgadzając się na przyjęcie Nagrody, wyraża tym samym zgodę na bezpłatne wykorzystanie swoich utworów bądź ich fragmentów podczas gali wręczenia Nagrody i w materiałach promujących Nagrodę.

Kontakt

Dom Literatury w Łodzi

ul. Roosevelta 17

tel.: 42 636 68 38
Email: kontakt@dom-literatury.pl